Telefon: 0721 077 600
e-mail: eatmystictree@gmail.com
Tel. comenzi:0721 077 600
Comanda si prin aplicatia:
 
1. Informatii generale:
Confiden?ialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale de?inatorului acestui website,
SC BISTRO CU DICHIS SRL, cu sediul în Bucure?ti, str. Popa Soare nr.7, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în contextul utilizarii paginii de internet
mystictree.ro („Site-ul”)
2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate:
Daca sunte?i vizitator al Site-ului, detinatorul site-ului va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furniza?i în mod direct în contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furniza?i în cadrul sec?iunii de contact / comentarii, în masura în care ne contacta?i în acest fel.
3. Scopul si temeiul prelucrarii:
Daca sunte?i vizitator al Site-ului, de?inatorul website-ului prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:
a)pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de de?inatorul website-ului, prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consim?amântul dumneavoastra, daca alege?i sa-l furniza?i.
Va pute?i exprima consim?amântul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea ?i bifarea casu?ei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale pute?i folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continând comunicari comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consim?amântului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
b) pentru rezolvarea plângerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul ?i a îmbunatatii experien?a dumneavoastra oferita pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al de?inatorului website-ului de a asigura func?ionarea corecta a Site-ului, precum ?i pentru a îmbunata?ii permanent experien?a vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solu?ionarea diferitelor solicitarii, întrebari sau reclama?ii.
Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
4. Durata de timp in care va prelucram datele
Vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare men?ionate mai sus.
Daca va retrage?i consim?amântul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, de?inatorul website-ului va înceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal în acest scop, fara însa a afecta prelucrarile desfa?urate de detinatorul website-ului pe baza consim?amântului exprimat de catre dumneavoastra înainte de retragerea acestuia.
5. Dezvaluirea datelor cu caracter personal:
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, de?inatorul website-ului poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre ter?e persoane sau entita?i care sprijina de?inatorul website-ului în desfa?urarea activita?ii prin intermediul Site-ului (de exemplu: angajatii care livreaza produsele comandate, personalul de servire, firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autorita?ile publice centrale/locale, în urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:
- pentru administrarea Site-ului;
- în situa?iile în care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilita?i persoanelor vizate, ob?inute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promo?ionale organizate de catre de?inatorul website-ului prin intermediul Site-ului;
-pentru men?inerea, personalizarea ?i îmbunata?irea Site-ului ?i a serviciilor derulate prin intermediul lui;
- pentru efectuarea analizei datelor, testarea ?i cercetarea, monitorizarea tendin?elor de utilizare ?i activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguran?a ?i autentificarea utilizatorilor;
- pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, în condi?iile ?i limitele prevazute de lege;
- atunci când dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.
6. Transferul datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal furnizate catre de?inatorul website-ului pot fi transferate în afara României, dar doar catre state din Uniunea Europeana.
7. Drepturile de care beneficiati:
- În condi?iile prevazute de legisla?ia în materia prelucrarii datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficia?i de urmatoarele drepturi:
- dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a ob?ine confirmarea din partea de?inatorului website-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum ?i detalii privind activita?ile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
- dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a ob?ine corectarea, fara întârzieri justificate, de catre de?inatorul website-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum ?i completarea datelor incomplete;
Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excep?ia cazului în care acest lucru se dovede?te imposibil sau presupune eforturi dispropor?ionate.
- dreptul la ?tergerea datelor, fara întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate / în cazul în care este retras consim?amântul ?i nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; / în cazul în care persoana vizata se opune prelucrarii ?i nu exista motive legitime care sa prevaleze; / în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;/ în cazul în care datele cu caracter personal trebuie ?terse pentru respectarea unei obliga?ii legale;/datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societa?ii informa?ionale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitarii de ?tergere a datelor, de?inatorul website-ului sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) ?i sa continue în aceste condi?ii prelucrarea pentru scopuri statistice;
-dreptul la restric?ionarea prelucrarii în masura în care :
persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; / prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune ?tergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restric?ionarea utilizarii lor;/operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instan?a; sau / persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
- dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în mod obi?nuit ?i într-un format u?or de citit, precum ?i (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre de?inatorul website-ului catre alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite condi?iile prevazute de lege;
- dreptul la opozi?ie - în ceea ce prive?te activita?ile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos; în orice moment, din motive legate de situa?ia particulara în care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în temeiul interesului legitim al de?inatorul website-ului sau în temeiul interesului public, cu excep?ia cazurilor în care de?inatorul website-ului poate demonstra ca are motive legitime ?i imperioase care justifica prelucarea ?i care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor ?i liberta?ilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instan?a; / în orice moment, în mod gratuit ?i fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct.
-dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activita?i de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa;
- dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instan?elor competente, în masura în care considera?i necesar.