Adresa: BUCURESTI, Str. Popa Soare nr.7 


Telefon: 0721 077 600; 021 320 33 14
e-mail: eatmystictree@gmail.com
Tel. comenzi si rezervari:
0721 077 600 | 021 320 33 14
preturi tentante la:
MENIURILE ZILEI 
de Luni pana Vineri
intre orele: 11.00 - 18.00
Take Away Discount: 10 %
(ridicare personala)
pentru toate preparatele din meniu
intre orele 11.00 - 21.30
CLICK si SAVUREAZA !
PROGRAM NOU:
Duminica - Luni: 11.00 - 18.00
Vineri, Sambata: 11.00 - 22.00
 
1. Informatii generale:
Confiden?ialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal
reprezinta una dintre preocuparile principale ale de?inatorului
acestui website, SC BISTRO CU DICHIS SRL, cu sediul în Bucure?ti,
str. Popa Soare nr.7, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea
datelor dumneavoastra cu caracter personal, în contextul utilizarii
paginii de internet mystictree.ro („Site-ul”)
2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate:
Daca sunte?i vizitator al Site-ului, detinatorul site-ului va prelucra
datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furniza?i în
mod direct în contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le
furniza?i în cadrul sec?iunii de contact / comentarii, în masura în care
ne contacta?i în acest fel.
3. Scopul si temeiul prelucrarii:
Daca sunte?i vizitator al Site-ului, de?inatorul website-ului
prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:
a)pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin
intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de
comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de
de?inatorul website-ului, prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest
scop are la baza consim?amântul dumneavoastra, daca
alege?i sa-l furniza?i.
Va pute?i exprima consim?amântul pentru prelucrarea datelor în
acest scop prin completarea ?i bifarea casu?ei corespunzatoare din
formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru
dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale
pute?i folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continând
comunicari comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara.
Refuzul furnizarii consim?amântului pentru prelucrarea datelor
dumneavoastra în acest scop nu va avea urmari negative pentru
dumneavoastra.
b) pentru rezolvarea plângerilor, reclamatiilor si pentru a
monitoriza traficul ?i a îmbunatatii experien?a dumneavoastra oferita
pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest
scop are la baza interesul legitim al de?inatorului website-
ului de a asigura func?ionarea corecta a Site-ului, precum ?i
pentru a îmbunata?ii permanent experien?a vizitatorilor
Site-ului, inclusiv prin solu?ionarea diferitelor solicitarii,
întrebari sau reclama?ii.
Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este
voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va
avea urmari negative pentru dumneavoastra.
4. Durata de timp in care va prelucram datele
Vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atât cât
este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare men?ionate
mai sus.
Daca va retrage?i consim?amântul pentru prelucrarea datelor în scop
de marketing, de?inatorul website-ului va înceta prelucrarea datelor
dumneavoastra cu caracter personal în acest scop, fara însa a
afecta prelucrarile desfa?urate de detinatorul website-ului pe baza
consim?amântului exprimat de catre dumneavoastra înainte de
retragerea acestuia.
5. Dezvaluirea datelor cu caracter personal:
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, de?inatorul website-ului
poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre ter?e
persoane sau entita?i care sprijina de?inatorul website-ului în
desfa?urarea activita?ii prin intermediul Site-ului (de exemplu:
angajatii care livreaza produsele comandate, personalul de servire,
firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autorita?ile publice
centrale/locale, în urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:
- pentru administrarea Site-ului;
- în situa?iile în care aceasta comunicare ar fi necesara pentru
atribuirea de premii sau alte facilita?i persoanelor vizate, ob?inute ca
urmare a participarii lor la diverse campanii promo?ionale organizate
de catre de?inatorul website-ului prin intermediul Site-ului;
-pentru men?inerea, personalizarea ?i îmbunata?irea Site-ului ?i a
serviciilor derulate prin intermediul lui;
- pentru efectuarea analizei datelor, testarea ?i cercetarea,
monitorizarea tendin?elor de utilizare ?i activitate, dezvoltarea
caracteristicilor de siguran?a ?i autentificarea utilizatorilor;
- pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, în
condi?iile ?i limitele prevazute de lege;
- atunci când dezvaluirea datelor cu caracter personal este
prevazuta de lege etc.
6. Transferul datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal furnizate catre de?inatorul website-ului
pot fi transferate în afara României, dar doar catre state din
Uniunea Europeana.
7. Drepturile de care beneficiati:
- În condi?iile prevazute de legisla?ia în materia prelucrarii datelor cu
caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficia?i de
urmatoarele drepturi:
- dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a ob?ine confirmarea
din partea de?inatorului website-ului cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal, precum ?i detalii privind activita?ile de
prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele,
scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de
destinatari ai datelor, etc;
- dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a ob?ine corectarea,
fara întârzieri justificate, de catre de?inatorul website-ului a datelor
cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum ?i completarea
datelor incomplete;
Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la
care au fost transmise datele, cu excep?ia cazului în care acest
lucru se dovede?te imposibil sau presupune eforturi
dispropor?ionate.
- dreptul la ?tergerea datelor, fara întârzieri nejustificate, („dreptul
de a fi uitat”), în cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele
motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor
pentru care au fost colectate sau prelucrate / în cazul în care este
retras consim?amântul ?i nu exista niciun alt temei juridic pentru
prelucrare; / în cazul în care persoana vizata se opune prelucrarii ?i
nu exista motive legitime care sa prevaleze; / în cazul în care datele
cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;/ în cazul în care
datele cu caracter personal trebuie ?terse pentru respectarea unei
obliga?ii legale;/datele cu caracter personal au fost colectate în
legatura cu oferirea de servicii ale societa?ii informa?ionale conform
dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla
operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitarii de ?tergere a datelor, de?inatorul
website-ului sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de
caracterul personal) ?i sa continue în aceste condi?ii prelucrarea
pentru scopuri statistice;
-dreptul la restric?ionarea prelucrarii în masura în care :
persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne
permite verificarea corectitudinii datelor; / prelucrarea este ilegala,
iar persoana vizata se opune ?tergerii datelor cu caracter personal,
solicitând în schimb restric?ionarea utilizarii lor;/operatorul nu mai are
nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar
persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau
apararea unui drept în instan?a; sau / persoana vizata s-a opus
prelucrarii (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul
de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului
prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
- dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi
datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosita în
mod obi?nuit ?i într-un format u?or de citit, precum ?i (ii) dreptul ca
aceste date sa fie transmise de catre de?inatorul website-ului catre
alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite condi?iile
prevazute de lege;
- dreptul la opozi?ie - în ceea ce prive?te activita?ile de prelucrare se
poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor
indicate mai jos; în orice moment, din motive legate de situa?ia
particulara în care se afla persoana vizata, ca datele care o
vizeaza sa fie prelucrate în temeiul interesului legitim al de?inatorul
website-ului sau în temeiul interesului public, cu excep?ia cazurilor
în care de?inatorul website-ului poate demonstra ca are motive
legitime ?i imperioase care justifica prelucarea ?i care prevaleaza
asupra intereselor, drepturilor ?i liberta?ilor persoanelor vizate sau
ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în
instan?a; / în orice moment, în mod gratuit ?i fara nicio justificare, ca
datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct.
-dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv
dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor
activita?i de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care
produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o
afecteaza în mod similar într-o masura semnificativa;
- dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instan?elor competente,
în masura în care considera?i necesar.